Par skolu

Salgales Mūzikas un mākslas skola no priekšpuses

Salgales Mūzikas un mākslas skola ir Ozolnieku novada Domes profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola dibināta 2005. gadā ar toreizējā Sidrabenes pagasta (tagad Salgales pagasts) domes lēmumu kā Salgales Mūzikas skola. 2013. gadā, sakarā ar mākslas programmas realizācijas uzsākšanu mainīts skolas nosaukums. Skola atrodas Emburgā, izvietota vienā ēkā ar Salgales pagasta pārvaldi. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats – dibinātāja apstiprināts Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikums (APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2019. gada  18. aprīļa sēdes lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5)

Salgales Mūzikas un mākslas skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības septiņas mūzikas un mākslas programmas:

Izglītības iestāde piedāvā interešu izglītības programmu apguvi:

Vērtības

Individuāla pieeja

Salgales Mūzikas un mākslas skolā ir iespēja individuāli apgūt mūzikas instrumentu spēli ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem.

Personības pilnveidošana

Mūsu skolā ir iespēja radošā vidē pilnveidot savu personību, attīstīt mākslinieciskās un muzikālās dotības, atrast domubiedrus un draugus.

Kultūrvides veidošana Salgalē

 Radošā, profesionālās ievirzes gaisotne, ko rada skolas pedagogi un audzēkņi, saglabā, veido un attīsta kultūras vidi Salgalē

Salgales Mūzikas un mākslas skolas ar ziediem priekšplānā

Misija

Attīstīt Salgales pagastā izglītības vidi, kas veicina radošas un harmoniskas personības izaugsmes veidošanos mūzikas un mākslas jomās.

Vīzija

Kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā un mākslā apmācības realizēšana.