Par skolu

Salgales MMS no putna lidojuma

Salgales Mūzikas un mākslas skola ir Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola dibināta 2005. gadā ar toreizējā Sidrabenes pagasta (tagad Salgales pagasts) domes lēmumu kā Salgales Mūzikas skola. 2013. gadā, sakarā ar mākslas programmas realizācijas uzsākšanu mainīts skolas nosaukums. Skola atrodas Emburgā, izvietota divās ēkās – 1. maija ielā 9, kurā tiek realizētas mūzikas programmas un Draudzības ielā 3, vienā ēkā ar Salgales pagasta pārvaldi, kurā tiek realizēta vizuāli plastiskās mākslas programma. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats – dibinātāja apstiprināts Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikums (APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2019. gada  18. aprīļa sēdes lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5))

Salgales Mūzikas un mākslas skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības astoņas mūzikas un vienu mākslas programmu:

Izglītības iestāde piedāvā interešu izglītības programmu apguvi:

VĒRTĪBAS

Individuāla pieeja

Salgales Mūzikas un mākslas skolā ir iespēja individuāli apgūt mūzikas instrumentu spēli uz kvalitatīviem mūzikas instrumentiem.

Personības pilnveidošana

Mūsu skolā ir iespēja radošā vidē pilnveidot savu personību, attīstīt mākslinieciskās un muzikālās dotības, atrast domubiedrus un draugus.

Kultūrvides veidošana Salgalē

Radošā, profesionālās ievirzes gaisotne, ko rada skolas pedagogi un audzēkņi, saglabā, veido un attīsta kultūras vidi Salgalē.

Salgales MMS logo skolas teritorijā

MISIJA

Attīstīt Salgales pagastā izglītības vidi, kas veicina radošas un harmoniskas personības izaugsmes veidošanos mūzikas un mākslas jomās.

VĪZIJA

Kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā un mākslā apmācības realizēšana.