Kontakti

Kontaktpersonas

Rekvizīti

Maksātājs:

Jelgavas novada pašvaldība, Ozolnieku administrācija
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018
Reģ. Nr.: LV40900036611
Banka: A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV72HABA0551001405027

Pakalpojuma saņēmējs:
Salgales Mūzikas un mākslas skola
Reģ. Nr. 50900002621
Adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045