Darbu skates Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem

12.12.2022. – 22.11.2022.